London College of Music Examinations (LCM Examinations) là hội đồng khảo thí cấp các chứng chỉ dành cho nhiều cấp độ, chứng chỉ diploma về âm nhạc, kịch và giao tiếp. LCM trực thuộc University of West London.

chứng chỉ quốc tế LCM

Hội đồng khảo thí LCM được thành lập với tư cách là bộ phận khảo thí riêng của London College of Music, trường nhạc được thành lập năm 1887. Năm 1991, LCM và bộ phận khảo thí trở thành một phần của Polytechnic of West London (sau đó đổi tên thành University of West London).

Bằng cấp LCM có giá trị trên toàn thế giới.

Xem thêm:

Khóa học dạy DIPLOMA IN TEACHING ở VTMS sắp khai giảng dạy gì?

CÁC PHẦN TRONG BÀI THI LCM

PHẦN NHẠC LÝ

Phần thi viết được chia thành nhiều cấp độ (Vỡ lòng – Grade 1-8) với nội dung gồm Theory of Music và Popular Music Theory.
Bài thi viết được tổ chức 2 lần 1 năm.

PHẦN THỰC HÀNH

Có 8 cấp độ trong kỳ thi thực hành LCM, và 3 cấp nhập môn, 4 chứng chỉ biểu diễn và 3 chứng chỉ dạy học.

LCM Quốc tế

Kỳ thi thực hành chuẩn bao gồm phần biểu diễn 3 tác phẩm, thể hiện kỹ thuật, thị tấu, thảo luận và thẩm âm.

LCM còn có các định dạng ngoài phần thi tiêu chuẩn, thiết kế cho nhiều nhóm thí sinh khác nhau:

  • Recital – kỳ thì chuyên về biểu diễn
  • Leisure Play – biểu diễn 4 tác phẩm với tùy chọn sử dụng tác phẩm ngoài sách
  • Performance Award – bài đánh giá về kỹ năng biểu diễn qua hình thức gửi bài thi bằng video
  • Concert – Bài thi cấp chứng chỉ DIPLOMA chuyên về kỹ năng biểu diễn.

thang điểm thi đậu bằng LCM