Triết lý - Sứ Mệnh Trường âm nhạc Việt Thương Music School

Triết lý - Sứ Mệnh Trường âm nhạc Việt Thương Music School

Menu
Trường âm nhạc Việt Thương

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
“VƯƠN ĐẾN CHÂN – THIỆN – MỸ”

 

Chân, Thiện và Mỹ là ba giá trị nhân bản cao nhất của con người. Ba giá trị trên vừa là khơi nguồn sáng tạo vừa là những “chuẩn mực vàng” trong các bộ môn nghệ thuật. Trong lĩnh vực âm nhạc, lịch sử đã cho ta thấy những tài năng lớn, những nhân cách lớn thấm đẫm tinh thần nhân ái, yêu thương, trí tuệ, lạc quan trong cuộc sống.
Vì vậy, sự nghiệp giáo dục Âm nhạc của Việt Thương Music School (VTMS) khởi đầu từ việc giáo dục nhân cách để rèn luyện tài năng.
Nhân cách tốt bao hàm nhiều đức tính như khiêm tốn, nhẫn nại, can đảm, kỷ luật, nhân ái…

DÀNH CHO TUỔI MẦM NON

NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU
ÂM NHẠC

DÀNH CHO SƠ CẤP – CĂN BẢN

RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH
ĐỂ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

DÀNH CHO TRUNG CẤP – ĐẠI HỌC

NHÂN CÁCH LỚN
TÀI NĂNG CAO

Trường âm nhạc Việt Thương

SỨ MỆNH CỦA VTMS

 

“Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, nó là hiện hữu từ sâu thẳm trong mỗi con người.
Chúng ta hãy đánh thức và phát triển nó để góp phần kiến tạo một xã hội biết thông cảm và chia sẻ.”

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI VTMS

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trường âm nhạc Việt Thương

THƯ VIỆN TRƯỜNG ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG

bangkok diet pills review can you have yogurt on the keto diet diet pills with energy boost best weight loss tips diet pills with wellbutrin b vitamins on keto diet weight loss medications prescription best anti gas pills for weight loss pills to curve your appetite fun ways to lose weight fast best weight loss and energy supplements keto diet desserts i can buy medicine to help with weight loss keto diet and glutamaye best pills to stop food cravings are paleo and keto the same alli slimming tablets side effects keto diet cholesterol and heart health how to lose weight fast in the gym bacon and keto diet top tips to lose weight stress medication that causes weight loss how fast can you lose 20 lbs diet pills overheating the number one way to lose weight flaxseed pills weight loss 40 pounds in 2 weeks shark week 2019 diet pills dr oz keto diet plan all year slim diet pills us news diet rankings keto keto weight loss pills and apple cider vinegar keto diet taking off the last 10 pounds who created keto pure pills sweet taste in mouth keto diet switching from a meat based keto diet to plant based diet what kind of chips can be eaten on keto diet weiners on keto diet cramping mucels from keto diet very fine salsa shoes can you eat just coconut oil on keto diet 600 keto diet keto diet aliments can the keto diet cause panatacks can jarred mushrooms be substituted for fresh on keto diet how to change diet to lose weight keto diet dry eyes can i eat sugar free ice cream on the keto diet what to order at ihop for keto diet garcinia and weight loss keto diet vs dash diet greek yogurt with less carbs for keto diet are chicken bratwurst on keto diet pills to cut appetite medication weight loss for diabetics keto diet informtaion weight loss medication ards different types of weight loss pills sold at walmart diabetic medication new blackberries on keto diet what is generic viagra manplus male enhancement roman viagra cost dr phils sex enhancement pills sex enhancement pills at walmart do penis pumps enlarge how to build stamina in bed how to naturally make you penis bigger penis enlargement is it possible rhino 5000 pills take 2 pills sex stories low libido in older men 5 htp erectile dysfunction how to make a man impotent bph erectile dysfunction can daily masturbation cause erectile dysfunction studies of comprehensive sexual health vs abstinence egg yolk oil for enlargement penis first thick cock what effects does viagra have on a woman how to make your dick look bigger in a pic ture steel libido pills exercises for penile blood flow what testosterone does to your body best testosterone supplement on the market does lack of sleep lower sex drive best otc libido booster for men best free classified for male enhancement ads natural vitamin for male enhancement how to make your sex drive higher gay what causes a decrease in male sex drive va disability rating schedule erectile dysfunction viagra casera super hd xtreme gnc any way to enlarge penis testosterone support cialis side effects heartburn erectile dysfunction drug sales how to ruin your sexual stamina fetish how much length does penis pills grow what to eat for ed increased arousal during ovulation micardis erectile dysfunction cleanse drink for erectile dysfunction erectile dysfunction almo doxycycline and magnesium erectile dysfunction and asphyxiaiton penis surgery results stomach ache couldn erectile dysfunction do men over 60 have a sex drive adderall and viagra reddit grockme walmart cheap viagra in australia buying viagra costa rica how to stay hard after sex testpro supplement mungaru male 2 extratorrents when does mens sex drive slow down evl test testosterone booster 120 tablet