Trường âm nhạc Việt Thương luôn cố gắng từng ngày để mang đến cho từng học viên: