Trường âm nhạc Việt Thương giảng dạy hầu hết các khóa học âm nhạc như: