Trường âm nhạc Việt Thương đã sẫn sàng chào đón các bạn học viên trở lại trường học tập bắt đầu từ ngày 01/03/2021. Các giáo viên, học viên và phụ huynh lưu ý thực hiện các quy định trong thông báo để chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh.

trường nhạc việt thương thông báo đi học lại